Betingelser for Redspot IP-telefoni abonnementer

Version 1.8.0

 

Kapitel 1 – Generelt om aftalen 

1. Omfang 

1.1. Disse almindelige betingelser gælder for Redspots levering af telefonitjenester over internettet, og afvigelser fra disse skal aftales skriftligt for at være gyldige.

1.2. Aftale om levering af produktet er omfattet af disse betingelser samt de vilkår, som er fastsatte af eller mellem andre teleoperatører.

1.3. De enkelte tjenester nedenfor er beskrevet på www.redspot.info 

 • Fri Tale Danmark
 • Fri Tale Skandinavien+
 • Fri Tale Verden (tidligere Europa+)
 • Basis
 • Basis+
 • Business 4, 8, 16 og 32
 • SIP Trunk
 • Ekstranummer
 • Redspot Supplerende Services

1.4. Beløb vist i andre valutaer end danske kroner (DKK) er kun vist til information og vil variere i takt med valutakurssvingninger.

2. Aftalen 

2.1. Aftalen omfatter adgang til taletelefoni og/eller datatjenester over Redspots net.

2.2. Kunden har tillige mulighed for at abonnere på supplerende services. Bestilling, henholdsvis opsigelse af supplerende services sker ved henvendelse til Redspot. De enkelte services fremgår af selvstændigt produktark.

2.3. Aftalen indgås ved henvendelse til Redspot. De oplysninger, kunden afgiver, vil bl. a. blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. Redspot registrerer senere ændring af kundens navn, adresse o. lign. på grundlag af data fra Det Centrale Personregister. Overdragelse af en aftale kan først finde sted efter Redspots forudgående accept.

2.4. Kunden er kun berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved afsendelse af meddelelse til Redspot senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis kunden har taget tjenesten i brug ved at aktivere den.

2.5. Redspot forbeholder sig ret til at foretage kreditundersøgelse af kunden. I forbrugerforhold gælder et kreditmaksimum på DKK 2.000, medmindre andet skriftligt er aftalt. Redspot er berettiget til at ændre det tildelte kreditmaksimum som resultat af en efterfølgende kreditvurdering.

2.6. Redspot kan under hele aftaleforholdet kræve, at kunden stiller sikkerhed for sine forpligtelser, når dette er begrundet i kundens forhold. Depositum forrentes ikke, og kunden er forpligtet til at afholde alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. I stedet for sikkerhedsstillelse kan Redspot indskrænke eller afvise kundens brug af visse services.

2.7. Aftalen anses først for endeligt indgået, når Redspot har godkendt aftalen og modtaget eventuel sikkerhedsstillelse.

2.8. Redspot er berettiget til frit at overdrage kundeforholdet i sin helhed til tredjemand ligesom Redspot er berettiget til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser efter aftalen ved brug af ydelser fra underleverandører eller samarbejdspartnere efter Redspots valg.

3. Priser 

3.1. De til enhver tid gældende priser kan ses på Redspots hjemmeside: www.redspot.info.

4. Varsling 

4.1. Redspot kan ændre disse almindelige betingelser uden varsel såfremt ændringerne stiller kunden bedre. Ellers kan Redspot ændre disse betingelser med et varsel på 1 måned. Kunden har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft.

4.2. Ved større ændringer af disse betingelser vil kunden blive underrettet via email. Mindre ændringer af betingelserne, supplerende services, priser, m.m. kan meddeles kunden via www.redspot.info.

5. Kundeservice og fejlhåndtering 

5.1. Via "Min konto" på www.redspot.info stiller Redspot en personlig hjemmeside til rådighed for kunden, således at kunden derigennem kan disponere over aftalen og hente relevant information, f.eks. om regningsforhold. Kundens adgang til "Min konto" forudsætter brug af personlig adgangskode. Kunden er selv ansvarlig for at adgangskoden opbevares på betryggende vis, således at den ikke er tilgængelig for uvedkommende.

5.2. Alle henvendelser til Redspots kundeservice sker på telefon +45 88707070 eller via e-mail på [email protected].

5.3. Redspot påbegynder afhjælpning af fejl uden ugrundet ophold efter modtagelsen af fejlmelding. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver Redspot fejlmeldingen til denne operatør. Såfremt fejlen skyldes fejl og mangler i kundens udstyr,, internetforbindelse eller benyttelsen heraf, kan Redspot beregne sig et vederlag til dækning af fejlfinding og eventuel fejlafhjælpning.

5.4. Ved fejlsøgning og fejlafhjælpning skal kunden i nødvendigt omfang medvirke ved fejlsøgning og -afhjælpning i eget udstyr og installationer på installationsadressen.

6. Redspots ansvar 

6.1. Hvis kunden udsættes for fejl, nedbrud eller forstyrrelser i telenettet, kan kunden kræve erstatning for lidt tab eller et forholdsmæssigt afslag i det aftalte vederlag, hvis dette beløb overstiger DKK 25. Herudover ydes der ikke kompensation eller erstatning.

6.2. Redspot er kun ansvarlig for kundens direkte tab, og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab. Erstatningskravet kan maksimalt udgøre DKK 10.000 pr. skadetilfælde, uanset tabets årsag eller karakter.

6.3. Redspot er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser i telenettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Redspots eller Redspots medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

6.4. Redspot er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr mv., der ejes eller drives af anden operatør.

6.5. Redspot er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenettet, eller tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, medmindre Redspot forsømmer at begrænse ulemperne.

6.6. Redspots forpligtelser efter abonnementsbetingelserne gælder, hvis opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Redspots kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, virusangreb, hacking, myndighedspåbud eller lignende, og som Redspot ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet - force majeure.

6.7. Redspot har heller ikke ansvaret for at nogen person med eller uden formel adkomst skaffer sig adgang til, tilegner sig, ødelægger eller forvansker kundens data eller oplysninger.

7. Kundens ansvar 

7.1. Kundens udstyr forbindes via internet til Redspots telefoni servere. Adgang til disse servere og afregning af forbrug sker via brugernavn og personlig adgangskode. Kunden er selv ansvarlig for at adgangskoden opbevares på betryggende vis, således at den ikke er tilgængelig for uvedkommende.

7.2. Kunden er forpligtet til at opretholde en emailadresse til brug ifm. modtagelse af elektroniske regninger og beskeder.

7.3. For Fri Tale abonnementer gælder Redspots regler om rimelig brug ("RRB") skal forebygge svindel og misbrug i forbindelse med vores produkter. Redspots produkter er til personlig brug i henhold til disse regler om rimelig brug ("lovlig anvendelse"). Nedenstående ufuldstændige liste angiver eksempler på brug, der ikke anses for at være lovlig:

 • Brug af abonnementer til telemarketing- eller callcenter-foretagender.
 • Videresalg af abonnementsminutter.
 • Deling af abonnementer mellem flere brugere, det være sig via et PBX-anlæg, et callcenter, en computer eller på anden måde.
 • Opkald til numre (det være sig enkeltvist, sekventielt eller automatisk), der har til hensigt at skabe indtægt for dig selv eller for andre som følge af opkaldets udførelse, bortset fra opkald, der foretages i forbindelse med individuel forretningskommunikation.
 • Usædvanlige opkaldsmønstre, der afviger fra den normale, individuelle brug af abonnementer, såsom almindelige korte opkald eller opkald til mange numre inden for kort tid.

Redspot forbeholder sig ret til at inddrage andre forhold i sin afgørelse af, om der er tale om lovlig brug, herunder enhver form for ulovlig, forbudt, unormal eller usædvanlig aktivitet. Redspot kan efter eget skøn vælge at afslutte forretningsforholdet til dig samt din brug af Redspots produkter med øjeblikkeligt varsel, retaksere opkald efter opkaldspriserne på Basisabonnementet hvis Redspot fastslår, at du anvender produktet i strid med disse regler for rimelig brug. Evt. forudbetalt abonnement returneres ikke.

7.4. I bestemte situationer er det muligt for kunden at vise et andet telefonnr. ved udgående opkald end det nummer kunden er blevet tildelt af Redspot. Det er kundens ansvar i disse situationer at overholde gældene lovgivning ifm. "Caller Id Spoofing". 

7.4.1. Vises et nummer der ikke hører hjemme i EU vil der blive foretaget oprindelsesbaseret afregning (OBR) hvilket medfører et tillæg på DKK 1,50 inkl. evt. moms pr. minut, også for Fri Tale abonnementer.

7.5. For Ekstranummer abonnementer gælder de samme betingelser som for det hovednummer de er knyttet til. Hovednummeret kan ikke være et Ekstranummer. Ekstranumre har ingen linier tilknyttet, udover dem hovednummeret har.

7.6. Antal linier oplyst i de enkelte produkters specifikationer er det maksimale antal kunden må benytte. Redspot har begrænsninger i kraft, men i visse situationer kan det være muligt at omgå disse. Det er i sidste ende kundens ansvar at foretage evt. begrænsninger i dennes brug, udstyr eller app.

8. Fakturering 

8.1. Redspot er berettiget til oprettelses- og ændringsafgift, abonnementsafgift, samtale- og andre forbrugsafgifter og betaling for supplerende services.

8.2. Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves sædvanligvis forud, og forbrugsafgifter samt øvrige afgifter og gebyrer opkræves sædvanligvis bagud. I forbindelse med særlige services og ydelser kan der ydes hel eller delvis forudbetaling. 

8.3. Beløb i Redspots favør på under DKK 25. kan overføres til næste periodes fakturering.

8.4. Fakturering sker udelukkende elektronisk (via email). Kunden er i alle betalingstilfælde ansvarlig for at faktura- og/eller kundenummeret direkte eller indirekte oplyses til Redspot. I modsat fald er Redspot berettiget til at opkræve et gebyr.

8.5. Hvis kunden kun delvis betaler en regning, der indeholder flere krav, uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. Redspot kan endvidere opkræve betaling for andre af Redspots ydelser på samme regning eller overdrage fakturering til et andet selskab.

8.6. Fakturabeløb i andre valutaer end Danske kroner (DKK), gælder indtil udløb af betalingsfristen. Herefter forbeholder Redspot sig retten til at justere beløbet i takt med valutakurssvingninger. 

8.7. Ved forsinket betaling har Redspot krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven.

8.9. Er kunden tilmeldt automatisk betaling, vil Redspot starte opkrævningsforløbet straks efter fakturering.

9. Opsigelse 

9.1. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgang af en evt. bindingsperiode og opsigelsen skal være skriftlig via email. Sker opsigelsen med virkning før udløb af en betalingsperiode som kunden har modtaget rabat for, mister kunden sin rabat for hele perioden.

9.2. Hvis Redspot beslutter at ophøre med at udbyde produktet, kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel. Hvis Redspots ret til at udbyde produktet inddrages, kan Redspot opsige aftalen til samtidigt ophør.

10. Ophævelse mv. 

10.1. Redspot har ret til uden varsel at afbryde kundens forbindelse og i visse tilfælde hæve aftalen hvis:

a) kunden ikke betaler forfalden abonnements- og forbrugsafgift eller andet vederlag efter at have modtaget rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved fortsat manglende betaling.

b) kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser.

c) kunden undlader at opfylde Redspots krav om betryggende sikkerhed.

d) kunden tilslutter udstyr, der ikke er godkendt eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser i Redspots net.

e) forbindelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker Redspots eller tredjemands ret.

f) en efterfølgende kreditvurdering viser, at der kan være berettiget tvivl om kundens vilje eller evne til et betale.

g) det aftalte kreditmaksimum overskrides.

h) kunden ikke overholder punkt 7.3. eller 7.4.

I de under d) og e) anførte tilfælde vil ophævelse normalt kun ske efter at kunden er givet et varsel til at afhjælpe situationen og dette har været uden resultat.

10.2. Hvis kunden inden 1 uge efter modtagelse af meddelelse om ophævelse bringer det forhold, der giver anledning til ophævelsen, i orden, reetablerer Redspot snarest forbindelsen mod et gebyr. En kunde, der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå ny aftale, før det skyldige beløb er betalt. Redspot er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau i henhold til lov om behandling af personoplysninger.

11. Klageadgang

11.1. Ved uenighed om aftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan kunden klage til Redspot. Klagen indgives skriftligt via email, og Redspot skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Redspot træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der dog gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.

12. Support 

12.1. Redspot supporterer de programmer og produkter, som er specificeret på www.redspot.info.

12.2. Redspot påtager sig ikke support af programmer og udstyr der ikke direkte er vedkommende for servicen.

12.3. Redspot er berettiget til at opkræve betaling for særlige supportydelser.

Kapitel 2 – Forbindelsen 

13. Installation og levering 

13.1. Redspot har ret til at udskyde leveringsdatoen, hvis det er nødvendigt af tekniske årsager på grund af kundens forhold eller forsinkelse hos andre teleoperatører.

13.2. Abonnement på Redspots telefonitjeneste forudsætter at kunden har ufiltreret fast tilslutning til internet uden pakketab og med mindst 100 kbit/s fri kapacitet, up- og downstream, pr. samtidig telefonsamtale. Denne aftale omfatter ikke selve forbindelsen.

13.3. Kunden er selv ansvarlig for tilslutning af udstyr. Eventuelle udgifter hertil påhviler kunden.

13.4. Kunden er ikke berettiget til på nogen måde at disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Redspots eller Redspots underleverandørers udstyr eller installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden skal til enhver tid opretholde mærkningen af at udstyret eller installationerne tilhører Redspot eller Redspots underleverandører.

13.5. Kunden må alene tilslutte udstyr, der er godkendt og opfylder eventuelle særlige anvisninger fra Redspot jf. produktark.

13.6. Abonnement starter når kunden aktiverer dette online. Bemærk dog at abonnementet automatisk vil blive aktiveret/startet hvis kunden ikke har aktiveret dette indenfor 1 måned fra Redspots udsendelse af velkomst/aktiverings email til kunden.

14. Nummerforhold 

14.1. Til brug for Redspots abonnementstjenester tildeler Redspot brugsret til telefonnumre eller anvender kundernes eksisterende telefonnumre. Brugsretten er for hvert nummer knyttet til kundens aftale, og brugsretten til telefonnummeret kan ikke overdrages særskilt. Ovenstående indskrænker dog ikke kundens ret til at tage nummeret med ved skift af teleoperatør.

15. Tekniske forhold 

15.1. Redspot kan til enhver tid foretage tekniske ændringer i sit net og sine produkter af hensyn til driften, pga. ensidigt ændrede leveringsvilkår fra Redspots underleverandører eller som følge af krav fra myndighederne. Information herom til kunden vil blive givet med længst muligt varsel.

15.2. Driftinformation kan søges på www.redspot.info.

15.3. Tekniske grænseflader, specifikationer og kvalitetsmål oplyses ved henvendelse til Redspot.